O nás

Jsme český investiční fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem se zaměřením na investice do aktiv s předpokládaným vyšším výnosem a tomu odpovídajícím rizikem. Nejsme sektorově nebo geograficky omezení, ale zaměřujeme se zejména na oblast Asie (včetně Mongolska, Kazachstánu a dalších států) a také východní a střední Evropu.

Investiční cíle a strategie


PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je investiční fond kvalifikovaných investorů, založený v roce 2014 v souladu s českou legislativou.


Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocení prostředků vložených akcionáři, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným vyšším výnosem a tomu odpovídajícím rizikem, bez sektorového nebo geografického omezení, zejména se zaměřením na oblast Asie (včetně Mongolska, Kazachstánu a dalších států) a také východní a střední Evropu.


Fond se zařuje na investice do podhodnocených aktiv nebo společností ve stádiu růstu za účelem zvyšování jejich původní hodnoty a následným prodejem strategickému investorovi nebo rozvojem do stádia výroby.

Stávající struktura fondu


Investoři pořizují investiční akcie fondu (kapitál) a fond provádí faktickou investici ve prospěch těchto investorů formou ekvitního a/nebo dluhového financování (projektové financování). Fond je také oprávněn přijímat dluhové financování, včetně financování od finančních institucí, v rozsahu uvedeném ve Stanovách a ve Statutu fondu.


Stávající stěžejní investicí fondu jsou těžební aktiva uranu v Mongolsku. Projektovou společností, která spravuje a je přímým vlastníkem těchto aktiv, je česká společnost Uranium Industry, a.s.. Projekty těžby a zpracování uranu jsou v různých stadiích vývoje:


  • projekt GSJV – před zahájením těžebních práci na základě již získaných těžebních licencí,
  • projekt Kholboo - příprava k zahájení geologického průzkumu na základě již získané průzkumné licence,
  • projekt West-1 – ve stádiu získání průzkumné licence.


Dalšími uvažovanými investicemi fondu jsou projekty těžby wolframu a polymetalů, pyropů a polodrahokamů, zlata, lithia atd., a také komplementární projekty ve sféře vyspělých technologií, IT technologií, a investice do nemovitostí.


Projektovou společnost pro realizaci a rozvoj zájmových investic může zastupovat nově vznikající společnost nebo společnost ve stádiu růstu, přímý vlastník zájmových aktiv nebo know-how. Sestavený expertní tým Fondu pro příslušné odvětví důkladně vybírá potenciální investice na základě finanční analýzy a perspektiv budoucího zhodnocení.


Struktura SICAV fondu je flexibilní a umožňuje vyčlenit různorodé projekty a oddělit zájmy různých investorů. Pro tyto účely pro další uvažované investice bude vytvořen systém podfondu. Každý podfond může investovat do jiných aktiv a každý investor se může rozhodnout, do kterého podfondu má zájem investovat.Ochrana investora a regulátor


Regulátor: Fond podléhá dohledu České národní banky. Zápis do seznamu ČNB a povolení k činnosti Fond získal 9.12.2014.
Depozitář:Česká spořitelna, a.s. (člen skupiny ERSTE GROUP) má v opatrování majetek Fondu, vede účet Fondu a kontroluje, že všechny finanční transakce jsou v souladu se strategií Fondu.
Administrátor a Obhospodařovatel:AVANT investiční společnost, a.s. je druhá největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů v Čechách. Působí od roku 2007, spravuje 47 fondů a hodnota spravovaného majetku dosahuje 20,4 miliard Kč. Činnosti investiční společnosti je správa majetku Fondu, včetně investování na účet Fondu a také řízení rizik s tím spojených.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provádí auditorskou činnost a ověřuje účetní závěrky Fondu.
Správní rada a Investiční výbor:Jsou to vnitřní organy dohledu nad činnosti Fondu. Na výkon vedení společností dohlíží Správní ráda. Investiční výbor posuzuje a schvaluje jednotlivé investice Fondu.Základní parametry Fondu


NázevPREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (SICAV)
03609260
Povolení k činnosti ČNB09.12.2014
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
AdministrátorAVANT investiční společnost, a.s.
DepozitářČeská spořitelna, a.s. (ERSTE Group)
RegulátorČeská národní banka
AuditorKPMG Česká republika s.r.o.

Kapitál fondu
(k 31.12.2017)

57,3 m USD
Min. Investice1 m CZK (omezení pro kvalifikovaného investora)
Denominace fonduUSD (vzhledem k tradičnímu kótování komodit v USD)
Vstupní poplatek0 – 3%
Výstupní poplatek3% při odkupu investičních akcií nad 100 000 USD;
1,5% v ostatních případech
Výkonnostní poplatek0%
Investiční akcietřída Atřída Btřída C
Hodnota investiční
akcii fondu
(k 31.12.2017)
443,18 USD452,65 USD462,19 USD
Limity na výnosdo 14% p.a.do 20% p.a.neomezený
Zpětný odkuppo 1 rocepo 2 letechpo 3 letech