Těžební projekty

West-1, severozápad Mongolska

West-1 je rozsáhlá perspektivní průzkumní oblast o ploše 29 000 km2 v severozápadní části Mongolska a je oblasti společného zájmu Uranium Industry a Mon-Atomu. V rámci geologického průzkumu metodou POISK byly zde identifikované 3 perspektivní lokality uranových nalezišť s celkovými prognózovanými rezervy 118 000 t U. Pro pokračování dalšího průzkumu se připravuje vydání třech průzkumných licencí.

V červnu 2015 česká společnost Uranium Industry (49%) a mongolský státní podnik Mon-Atom (51%) založily společný podnik Mon-Czech Uranium LLC. Cílem společného podniku je provedení průzkumu, identifikace, ocenění a dalšího rozvoje ekonomicky opodstatněných ložisek nerostných surovin v rámci vymezených lokalit.


V červenci 2015 Mon-Czech Uranium obdržela licenci na průzkum lokality Kholboo, Norovlin soum, Khentii aimag na jihovýchodě Mongolska. Další oblasti společného zájmu UI a Mon-Atomu je vice než 29 000 km2 velká oblast v severozápadní časti Mongolska, kde byly identifikovany 3 perspektivní lokality uranových nalezišť a zjištěno 9 potenciálních ložisek uranu. Připravuje se vydání dalších licencí na průzkum těchto tří lokalit.


Geologické umístěni


Tyto bazény byly v období Jury a Křídy zaplněny klastickými erozivními sedimenty. Horniny krystalinického podloží (basementu) se zvýšenými obsahy uranu jsou považovány za zdroje uranu, který byl mobilizován během zvětrávacích a hydrogenních procesů a následně koncentrován v redukčním prostředí v sedimentárních bazénech.


Ložiska uranu se vyskytují na rozhraní redukčních a oxidačních komplexů a tvoří deskovité a zavinuté systémy v pískovcích a prachovcích (aleurolitech) a jsou většinou spojeny s horninami bohatými na organické zbytky.


Historické práce


Prvotní průzkumné práce v západních částech Mongolska byly provedené ještě ve spolupráci se sovětskými geology. Výsledkem této práce byla identifikace celé řady ložisek různých nerostných surovin, včetně uranu.


V roce 2013 byla rozsáhlá lokalita o ploše 29 000 km2 v severozápádní části Mongolska prozkoumána za pomoci metody POISK, kterou vyvinul a používá „The Sevastopol National Universtity of Nuclear Energy and Industry“. Tento průzkum byl na základě dohody o spolupráci se společností Mon-Atom a se souhlasem vedení Nuclear Energy Agency of Mongolia v plné výši financován ze zdrojů společnosti URANIUM INDUSTRY a.s.


Použitá metoda se skládá ze 2 po sobě následujících fází :


  • 1. fáze – cosmogeological prospection (remote sensing) – metoda je založena na analýze kosmických snímků a nukleární magnetické rezonanci (nuclear-magnetic resonance), pomocí níž je možno identifikovat uranové anomálie až do hloubek 1000m pod zemským povrchem.
  • 2. fáze - pozemní varianta průzkumu, která využívá klasické terénní geofyzikální metody: gamma-spektrometrie, elektromagnetické metody atd.. Použitím terénních měření je možno přesně lokalizovat uranové anomálie, určovat obsahy uranu v jednotlivých hloubkových horizontech, přesně vytýčit souřadnice průzkumných vrtů v centrech anomálií, kvantifikovat objemy U-rudy a provést prognózní výpočet zásob U na ložisku.


Na základě komplexu průzkumných prací v oblasti projektu West-1 byly nalezeny a prostorově ohraničeny 3 perspektivní lokality s průmyslově těžitelnými obsahy U-rud. V rámci těchto 3 lokalit bylo identifikováno 9 rudních těles s průmyslově těžitelnými koncentracemi uranu v rozmezí 0,05 – 2 %. Na všech rudních tělesech byly vytýčeny souřadnice bodů pro lokalizaci revizních vrtů.


Nejperspektivnější lokality:


  • Lokalita No. 2: plocha 0,9 km2, obsahuje 2 rudná těla s prognózními zásobami ve výši 17 340 t a 22 250 t – celkem 39 860 t U. 5 rudných horizontů se nachází v hloubkách 14 -180m.
  • Lokalita No. 3: plocha 0,83 km2, obsahuje 4 rudná těla s prognózními zásobami ve výši 12 990 t, 20 830 t, 9 200 t a 11 020 t – celkem 54 040 t U. Zrudnění je vázáno na 4 horizonty v hloubkách 16 – 160m.
  • Lokalita No. 4: plocha 0,6 km2, obsahuje 3 rudná těla s prognózními zásobami ve výši 6 170 t, 9 620 t a 8 990 t – celkem 24 780 t U. Zrudnění je vázáno na 5 horizontů v hloubkách 14 – 210m.

Celková výše prognózních zásob ve výše uvedených třech lokalitách je 118 680 z U (čistý kov).


Kompletní výsledky průzkumných prací jsou shrnuty v závěrečné zprávě z roku 2013, která je díky strategickému významu obsažených informací mongolskými státními orgány zařazena do kategorie „TAJNÉ“.


Další plánované práce


Po založení společného podniku Mon-Czech Uranium průzkumní oblast West-1 byla vymezená jako oblast společného zájmu UI a Mon-Atomu. Geologické průzkumné práce potvrzení přítomnosti uranových rud za pomocí geoholografické metody POISK byly plně financované Uranium Industry a.s. Pokračující práce se zaměřují na získání 3 průzkumných licencí na všechny identifikované 3 lokality s průmyslovými obsahy koncentrace uranových rud.

Související projekty
GSJV, jižní Gobi, Mongolsko

Gurvan Saihan Joint Venture (GSJV) je společný podnik Uranium Industry a mongolské statní společnosti Mon-Atom, který již od roku 1994 provádí průzkum a rozvoj uranových ložisek v regionu jižní Gobi v Mongolsku. V současné době GSJV náleží 4 uranová ložiska se 4 těžebními licencemi a celkovými odhadovanými zásoby uranu 26,3k t U3O8. Pokračují tu práce na zahájení zkušebního provozu pro dvě nejvíce rozpracovaná ložiska.

Více
Kholboo, jihovýchod Mongolska

Mon-Czech Uranium LLC, společný podnik Uranium Industry a Mon-Atom, obdržel v roce 2015 průzkumní licenci na perspektivní uranovou lokalitu Kholboo v jihovýchodní časti Mongolska. Celková rozloha licencované oblasti je 23 801,22 hektar a prognózní zásoby dosahují 25 300 t uranu (čistý metal).

Více