Těžební projekty

Kholboo, jihovýchod Mongolska

Mon-Czech Uranium LLC, společný podnik Uranium Industry a Mon-Atom, obdržel v roce 2015 průzkumní licenci na perspektivní uranovou lokalitu Kholboo v jihovýchodní časti Mongolska. Celková rozloha licencované oblasti je 23 801,22 hektar a prognózní zásoby dosahují 25 300 t uranu (čistý metal).

V červnu 2015 česká společnost Uranium Industry (49%) a mongolský státní podnik Mon-Atom (51%) založily společnou geologickou průzkumní společnost Mon-Czech Uranium. Cílem společného podniku je provedení průzkumu, identifikace, ocenění a dalšího rozvoje ekonomický opodstatněných ložisek nerostných surovin v rámci vymezených lokalit společného zájmu.


V červenci 2015 Mon-Czech Uranium obdržela průzkumní licenci pro perspektivní uranovou lokalitu Kholboo, Norovlin soum, Khentii aimag na jihovýchodě Mongolska. Rozloha licencované průzkumní lokality dosahuje 23 800 hektar.

Geologické umístěni


Průzkumní lokalita je umístěná v západní a jihovýchodní časti Chentejských hor. Území je tvořené epidermálními minerály z proterozoického období, pozdních mesozoiku a kontinentálních sedimentárních vulkanitů a kenozoických sedimentárních hornin.

Uranová ruda se nachází v souvrství pískovců a slepenců, prostoupená mladšími intruzemi bazických vulkanitů. Geologické vlastnosti tohoto ložiska se velice podobají podmínkám na severu Česka. Na povrchu je horninová asociace velmi podobná ložisku Stráž pod Ralskem v ČR.


Historické práce


Prvotní průzkumné práce v Chentejské lokalitě byly provedené v období Sovětského svazu, které vyjevily širokou řádu ložisek a projevů různých nerostných surovin, jako například uran, prvky vzácných metalů, hliník, fosilní palivo jako černé uhlí, hnědé uhlí a ropné břidlice.


Na základě historických zjištění, geologické průzkumní práce byly provedené pro stanovení přítomnosti uranových rud v roce 2011-2012. Perspektivní oblast o ploše 4 000 km2 byla prozkoumána novou metodou POISK, kterou vyvinul a používá „The Sevastopol National Universtity of Nuclear Energy and Industry“.


Metoda se skládá ze 2 po sobě následujících fází:


  • 1. fáze – cosmogeological prospection (remote sensing) – metoda je založena na analýze kosmických snímků a nukleární magnetické rezonance (nuclear-magnetic resonance), pomocí níž je možno identifikovat uranové anomálie až do hloubek 1000m pod zemským povrchem. Na základě kosmických snímků Chentijské lokality byly označené předběžné kontury uranových anomálií. Tím se dosáhlo zúžení oblasti pro provedení pozemních práci a zajištění efektivnějších výsledků geofyzikálního průzkumu.
  • 2. fáze - pozemní varianta průzkumu, která využívá klasické terénní geofyzikální metody: gamma-spektrometrie, elektromagnetické metody atd., byla na Chentejské lokalitě provedena na ploše 4 km2. Použitím terénních měření je možno přesně lokalizovat U-anomálie, určovat obsahy uranu v jednotlivých hloubkových horizontech, přesně vytýčit souřadnice průzkumných vrtů v centrech anomálií, kvantifikovat objemy U-rudy a provést prognózní výpočet zásob U na ložisku.


Použitím metody POISK bylo zjištěno:


  1. V rámci nejperspektivnější oblasti vulkano-sedimentární formace o ploše 877 000m2 se vyskytuje U-mineralizace s koncentraci U v rozmezí 0,08 – 5 % v několika horizontech, a to v následujících hloubkových úrovních: 80 – 100 m, 180 – 210 m, 300 – 360 m, 440 – 500 m, 600 – 640 m, 690 – 740 m a 800 – 830 m. Průmyslové koncentrace U v těchto horizontech se pohybují průměrně v rozmezí 0,1 – 0,2 % U.
  2. Prognózní výpočet zásob na lokalitě je následující: 25 300 t uranu (čistý kov) – toto celkové množství zásob uranu bylo dále rozděleno do 4 kategorií podle obsahu uranu v rudnině. Objem zásob s koncentrací U 0,8% - 5 600 t, s koncentrací 0,2% - 1100 t, s koncentrací 0,5% - 15 100 t, s obsahem 1,0% - 3 500t.
  3. Tato lokalita je vhodná pro použití metody Insitu leaching (ISL).


Budoucí plánované práce


Na základě metody POISK na Chentejské lokalitě byla vyčleněna nejperspektivnější oblast o ploše 877 000 m2. V rámci této lokality byly vytipovány 3 místa pro průzkumné vrty k verifikaci hodnot naměřených povrchovými geofyzikálními metodami. Následujícím krokem je provedení 3 průzkumných jádrových vrtů do hloubek cca 1000 m. Na základě výsledků z těchto vrtů bude vypracován plán kompletního geologického průzkumu ložiska.

Související projekty
GSJV, jižní Gobi, Mongolsko

Gurvan Saihan Joint Venture (GSJV) je společný podnik Uranium Industry a mongolské statní společnosti Mon-Atom, který již od roku 1994 provádí průzkum a rozvoj uranových ložisek v regionu jižní Gobi v Mongolsku. V současné době GSJV náleží 4 uranová ložiska se 4 těžebními licencemi a celkovými odhadovanými zásoby uranu 26,3k t U3O8. Pokračují tu práce na zahájení zkušebního provozu pro dvě nejvíce rozpracovaná ložiska.

Více
West-1, severozápad Mongolska

West-1 je rozsáhlá perspektivní průzkumní oblast o ploše 29 000 km2 v severozápadní části Mongolska a je oblasti společného zájmu Uranium Industry a Mon-Atomu. V rámci geologického průzkumu metodou POISK byly zde identifikované 3 perspektivní lokality uranových nalezišť s celkovými prognózovanými rezervy 118 000 t U. Pro pokračování dalšího průzkumu se připravuje vydání třech průzkumných licencí.

Více